ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. WEBSHOT: WEBSHOT ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51317915

1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met WEBSHOT een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen WEBSHOT en Opdrachtgever ten einde de producten en/of diensten van WEBSHOT af te nemen.

1.5. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst.

1.6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.7. Website: www.webshot.nl

 

Artikel 2. Communicatie

2.1. De door WEBSHOT ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever stelt WEBSHOT steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

3.2. WEBSHOT heeft geen kennis van de gegevens die op haar servers worden gehost. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van onrechtmatig materiaal, waaronder mede begrepen erotische, lasterlijke en racistische content op de servers van WEBSHOT. Daarbij staat WEBSHOT het versturen van ongevraagde e-mail vanaf de severs van WEBSHOT niet toe.

Mocht WEBSHOT een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat het materiaal, die Opdrachtgever met behulp van de hosting dienst heeft opgeslagen en/of toegankelijk heeft gemaakt, onrechtmatig is, dan zal WEBSHOT direct handelen om de materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van WEBSHOT. In geen geval zal WEBSHOT aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

3.3. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data (documenten, bestanden, website(s), module(s) en dergelijke).

3.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WEBSHOT, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WEBSHOT zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

3.5. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

3.6. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

3.7. Zonder toestemming van WEBSHOT is het Opdrachtgever verboden de door WEBSHOT verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

3.8. WEBSHOT heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens WEBSHOT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

3.9. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is WEBSHOT bevoegd een extra bedrag, conform de bedragen die voor dataverkeer in de Overeenkomst worden vermeld, in rekening te brengen.

De metingen die door WEBSHOT worden gedaan met betrekking tot de hoeveelheid dataverkeer dienen als bewijs en zijn bindend voor Opdrachtgever.

3.10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Overeenkomst / levertijd

4.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de elektronische overeenkomst is bevestigd. Indien het een schriftelijke overeenkomst betreft, gaat de overeenkomst in wanneer deze door Opdrachtgever is ondertekend en geretourneerd aan WEBSHOT.

4.2. De door WEBSHOT opgegeven termijn van levering heeft steeds een indicatieve strekking. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze termijnen.

 

Artikel 5. Domeinnamen en IP-adressen

5.1. Indien is overeengekomen, dat WEBSHOT voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. WEBSHOT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestiging van WEBSHOT, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam WEBSHOT geen bemiddeling heeft verleend.

5.5. De minimum duur van de Overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextentie.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. WEBSHOT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2. De totale aansprakelijkheid van WEBSHOT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.

6.3. Aansprakelijkheid van WEBSHOT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WEBSHOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WEBSHOT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

6.5. Buiten de in artikel 6.2 genoemde gevallen rust op WEBSHOT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 6.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WEBSHOT.

6.6. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT voor alle aanspraken van derden.

6.7 WEBSHOT is niet verantwoordelijk voor de vertaalfouten binnen de standaard CMS systeem modules van Magento CE (Community Edition).

6.8. WEBSHOT is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

6.9. Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van WEBSHOT zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1. De Overeenkomst voor hosting- en domeinnaamdiensten, alsmede voor zoekmachine optimalisatie wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

7.2. De Overeenkomst voor hostingdiensten, zoekmachine optimalisatie en domeinnamen kan door Partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

7.3. Alle Overeenkomsten voor andere diensten, waaronder de ontwikkeling van webapplicaties, worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft WEBSHOT het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van WEBSHOT op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 8. Verplichtingen / rechten WEBSHOT

8.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert WEBSHOT dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2. WEBSHOT spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst dan wel het product, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.

8.3. WEBSHOT behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van WEBSHOT. WEBSHOT zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WEBSHOT zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

8.4. WEBSHOT spant zich om bij dienstverlening betreffende zoekmachine optimalisatie het gewenste resultaat te behalen. WEBSHOT zal wegens tegenvallende resultaten nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

8.5. WEBSHOT is niet gehouden tot het afgeven van de (bron)codes van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur.

8.6. WEBSHOT heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen/materialen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken en hierbij de (bedrijfs)naam van Opdrachtgever te vermelden.

 

Artikel 9. Prijzen / Offertes

9.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3. WEBSHOT behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de Algemene voorwaarden pagina van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

9.4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn geldig voor een termijn van 30 dagen.

9.5. Voor het jaar 2015 het uurtarief begint op € 80,- per uur exclusief btw.

9.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft WEBSHOT het recht de prijzen hierop aan te passen.

 

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij WEBSHOT of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Ook niet wanneer het slechts een beperkt deel van de programmatuur of materialen van WEBSHOT betreft.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

10.3. Het is WEBSHOT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien WEBSHOT door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Opdrachtgever dient de door WEBSHOT uitgeschreven rekening via overmaking of automatische incasso te voldoen.

11.2. In het geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

11.3. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.4. Alle door WEBSHOT uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.7. In bovenstaande gevallen heeft WEBSHOT voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van WEBSHOT vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.8. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor WEBSHOT alleen bindend indien en voor zover deze door WEBSHOT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WEBSHOT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van WEBSHOT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde

derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 14. Personeel

14.1. Opdrachtgever zal werknemers van WEBSHOT die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

14.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en WEBSHOT voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van WEBSHOT in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBSHOT. Onder werknemers van WEBSHOT worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van WEBSHOT of van één van de aan WEBSHOT gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van WEBSHOT of van één van de aan WEBSHOT gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 15. Wijzigingen AV

15.1. WEBSHOT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WEBSHOT of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

16.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.