ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. WEBSHOT: WEBSHOT ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51317915

1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met WEBSHOT een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen WEBSHOT en Opdrachtgever ten einde de producten en/of diensten van WEBSHOT af te nemen.

1.5. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst.

1.6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.7. Website: www.webshot.nl

 

Artikel 2. Communicatie

2.1. De door WEBSHOT ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever stelt WEBSHOT steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

3.2. WEBSHOT heeft geen kennis van de gegevens die op haar servers worden gehost. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van onrechtmatig materiaal, waaronder mede begrepen erotische, lasterlijke en racistische content op de servers van WEBSHOT. Daarbij staat WEBSHOT het versturen van ongevraagde e-mail vanaf de severs van WEBSHOT niet toe.

Mocht WEBSHOT een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat het materiaal, die Opdrachtgever met behulp van de hosting dienst heeft opgeslagen en/of toegankelijk heeft gemaakt, onrechtmatig is, dan zal WEBSHOT direct handelen om de materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van WEBSHOT. In geen geval zal WEBSHOT aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

3.3. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data (documenten, bestanden, website(s), module(s) en dergelijke).

3.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programmaā€™s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WEBSHOT, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WEBSHOT zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

3.5. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

3.6. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

3.7. Zonder toestemming van WEBSHOT is het Opdrachtgever verboden de door WEBSHOT verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

3.8. WEBSHOT heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens WEBSHOT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

3.9. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is WEBSHOT bevoegd een extra bedrag, conform de bedragen die voor dataverkeer in de Overeenkomst worden vermeld, in rekening te brengen.

De metingen die door WEBSHOT worden gedaan met betrekking tot de hoeveelheid dataverkeer dienen als bewijs en zijn bindend voor Opdrachtgever.

3.10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Overeenkomst / levertijd

4.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de elektronische overeenkomst is bevestigd. Indien het een schriftelijke overeenkomst betreft, gaat de overeenkomst in wanneer deze door Opdrachtgever is ondertekend en geretourneerd aan WEBSHOT.

4.2. De door WEBSHOT opgegeven termijn van levering heeft steeds een indicatieve strekking. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze termijnen.

 

Artikel 5. Domeinnamen en IP-adressen

5.1. Indien is overeengekomen, dat WEBSHOT voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. WEBSHOT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestiging van WEBSHOT, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam WEBSHOT geen bemiddeling heeft verleend.

5.5. De minimum duur van de Overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextentie.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. WEBSHOT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2. De totale aansprakelijkheid van WEBSHOT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.

6.3. Aansprakelijkheid van WEBSHOT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WEBSHOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WEBSHOT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

6.5. Buiten de in artikel 6.2 genoemde gevallen rust op WEBSHOT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 6.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WEBSHOT.

6.6. Opdrachtgever vrijwaart WEBSHOT voor alle aanspraken van derden.

6.7 WEBSHOT is niet verantwoordelijk voor de vertaalfouten binnen de standaard CMS systeem modules van Magento CE (Community Edition).

6.8. WEBSHOT is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

6.9. Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van WEBSHOT zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Duur en beƫindiging

7.1. De Overeenkomst voor hosting- en domeinnaamdiensten, alsmede voor zoekmachine optimalisatie wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van Ć©Ć©n jaar.

7.2. De Overeenkomst voor hostingdiensten, zoekmachine optimalisatie en domeinnamen kan door Partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

7.3. Alle Overeenkomsten voor andere diensten, waaronder de ontwikkeling van webapplicaties, worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft WEBSHOT het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van WEBSHOT op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 8. Verplichtingen / rechten WEBSHOT

8.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert WEBSHOT dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2. WEBSHOT spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst dan wel het product, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.

8.3. WEBSHOT behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van WEBSHOT. WEBSHOT zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WEBSHOT zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

8.4. WEBSHOT spant zich om bij dienstverlening betreffende zoekmachine optimalisatie het gewenste resultaat te behalen. WEBSHOT zal wegens tegenvallende resultaten nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

8.5. WEBSHOT is niet gehouden tot het afgeven van de (bron)codes van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur.

8.6. WEBSHOT heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project fotoā€™s of andere afbeeldingen/materialen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken en hierbij de (bedrijfs)naam van Opdrachtgever te vermelden.

 

Artikel 9. Prijzen / Offertes

9.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3. WEBSHOT behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk Ć©Ć©n (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de Algemene voorwaarden pagina van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

9.4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn geldig voor een termijn van 30 dagen.

9.5. Voor het jaar 2022 het uurtarief begint op ā‚¬ 95,- per uur exclusief btw.

9.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft WEBSHOT het recht de prijzen hierop aan te passen.

 

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij WEBSHOT of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieƫn vervaardigen. Ook niet wanneer het slechts een beperkt deel van de programmatuur of materialen van WEBSHOT betreft.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

10.3. Het is WEBSHOT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien WEBSHOT door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Opdrachtgever dient de door WEBSHOT uitgeschreven rekening via overmaking of automatische incasso te voldoen.

11.2. In het geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

11.3. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.4. Alle door WEBSHOT uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursƩance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.7. In bovenstaande gevallen heeft WEBSHOT voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beƫindigen of op te schorten, onverminderd het recht van WEBSHOT vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.8. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor WEBSHOT alleen bindend indien en voor zover deze door WEBSHOT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WEBSHOT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van WEBSHOT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beƫindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde

derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door Ć©Ć©n der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 14. Personeel

14.1. Opdrachtgever zal werknemers van WEBSHOT die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

14.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en WEBSHOT voortduurt, alsmede Ć©Ć©n jaar na afloop daarvan, werknemers van WEBSHOT in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBSHOT. Onder werknemers van WEBSHOT worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van WEBSHOT of van Ć©Ć©n van de aan WEBSHOT gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van WEBSHOT of van Ć©Ć©n van de aan WEBSHOT gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15. Plichten van de klant

15.1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dat geldt met name voor de adresgegevens, de bankgegevens en het e-mailadres.

15.2. De klant verplicht zich toegewezen wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige wachtwoorden en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en wachtwoorden gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

15.3. De klant is verplicht zijn systemen, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden, links en andere onderdelen in te richten volgens de actuele Best Practices of de branchenormen op het gebied van informatiebeveiliging, zodat de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit, en de belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, cripts, apps, bestanden en gegevens van WEBSHOT, andere WEBSHOT klanten of derden geen hinder ondervinden en niet in gevaar worden gebracht.

15.4. Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administrator rechten. WEBSHOT kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s die WEBSHOT ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.

15.5. De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van WEBSHOT noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van WEBSHOT.

15.6. De klant zorgt ervoor, dat met zijn domein(en) en aangeboden inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden.

15.7. De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud on-demand aan te bieden, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud, die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.

15.8. Het gebruik van de WEBSHOT diensten voor de verspreiding van schadelijke programma’s of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is verboden.

Artikel 16. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

16.1. WEBSHOT kan diensten blokkeren als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van WEBSHOT, andere klanten van WEBSHOT of derden in de zin van paragraaf 5.3 gestoord worden. Dit geldt ook dan, als WEBSHOT op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat zich een dergelijke storing voordoet. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan WEBSHOT de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.

16.2. Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan WEBSHOT de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beƫindigen, als er voor WEBSHOT geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen een einde te maken.

16.3. Indien derden aannemelijk maken dat hun rechten worden geschonden door aangeboden inhoud of domeinen of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan WEBSHOT de inhoud blokkeren, zolang de schending of het geschil met de derde over deze schending voortduurt.

16.4. Indien de eventuele schending door een domein plaats vindt, kan WEBSHOT ook maatregelen treffen waardoor het domein onbereikbaar wordt. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen lijkt vast te staan, kan WEBSHOT de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.

16.5. Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 5.7 kan WEBSHOT in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn uitspreken.

16.6. Indien de klant in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 5.8 handelt kan WEBSHOT de diensten blokkeren.

16.7. WEBSHOT kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciƫle communicatie.

16.8. Zolang om voorgaande redenen een dienst geblokkeerd is blijft WEBSHOT’s recht op betaling voortbestaan.

16.9. WEBSHOT kan bij verwijtbare schendingen van de klant van de verplichtingen als omschreven in paragraaf 5 een vast bedrag aan schadevergoeding verlangen ter hoogte van de normalerwijze te verwachten schade. Partijen behouden het recht een uitgebleven, lagere of hogere schade aan te tonen.

Artikel 17. Wijzigingen AV

17.1. WEBSHOT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WEBSHOT of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beƫindigen tegen deze datum.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

18.4. Partiƫle nietigheid:

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.